Terug naar het formulier

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Next Generation Lifeguards (NGL). Deze wordt ter beschikking gesteld door de Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in Veenendaal, kvk nummer 41181127.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. In deze privacyverklaring staat hoe we dit doen en welke rechten je hebt.

NGL houdt zich altijd aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan in onderstaande tabel;
• de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht deze toestemming in te trekken.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Deelnemen aan Next Generation Lifeguards
• Afsluiten van verzekeringen.
• Eventueel lidmaatschap van zwemvereniging/ reddingsbrigade.
• Aanvragen van examens (EHBO, ZRZ, Lifeguard, etc).
• Opsturen van diploma’s/certificaten.
• Informatie-verstrekking via e-mail, telefoon en Whatsapp(groepen).


• Naam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Geslacht
• Hoogste opleidingsniveau
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adres
• Woonplaats
Aanmeldformulier
Tot een halfjaar na einde van het project NGL.

• Projectleiders NGL
• NRZ (administratie en IT)
• Reddingsbrigade Nederland (verzekering en uitgifte van diploma’s)
• Betrokken EHBO organisatie.
• Lokale samenwerkings-partners (zwembaden, reddingsbrigades, zwemverenigingen, etc)
• Instructeurs en begeleiders
• Onderzoeksbureau Verian (onderzoek naar MDT).
• Landelijk kernteam MDT (subsidie-verantwoording).
Promotie NGL via website, social media (Facebook, Instagram), flyers en ander promotiemateriaal.
• Naam
• Foto- en filmmateriaal.


Privacyverklaring
Gedurende de periode en na afloop van het NGL-traject, zolang de toestemming niet is ingetrokken.
• Beheerders van website en social media
Bijhouden van de uren die je gedraaid hebt tijdens MDT om te kunnen verantwoorden dat wij jouw traject hebben betaald. De urenlijst wordt door je begeleider naar de projectleider gestuurd.
• Afgetekende urenlijst
Privacyverklaring
Tot een halfjaar na einde van het project NGL.
• Projectleiders NGL

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zoals je in de tabel hierboven ziet verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw NGL-traject. Daarnaast zijn wij verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken aan Verian.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht NGL te vragen om inzage in jouw persoonsgegeven en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als je graag wilt dat jouw gegevens verwijderd worden, dan geven wij dit door aan alle andere organisaties die deze gegevens van ons hebben ontvangen.
Misschien wil je niet herkenbaar in beeld wil komen? En wil je niet dat NGL beeldmateriaal gebruikt waar jij op staat? Geef dit dan zo snel mogelijk via mail door aan de projectleider.

Geautomatiseerde besluitvorming
NGL maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Beveiliging persoonsgegevens
NGL neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Als je je als minderjarige (jonger dan 18 jaar) aanmeldt voor NGL, moet je hiervoor toestemming van jouw ouder of voogd hebben.

Wijziging van het privacybeleid
NGL past haar privacybeleid geregeld aan om deze up-to-date te houden. Op de website zie je altijd de meest recente versie van onze Privacyverklaring. Wij raden je aan om de Privacyverklaring regelmatig te checken. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij je hierover per mail informeren.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of NGL wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met:
Verantwoordelijke: Brigitte Muller
E-mail: bmuller@nrz-nl.nl

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.